Νομολογία / Άρθρα

ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ:Η αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων

Πηγή: Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Έτος 2008, Τεύχος 5

Από τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, ευθύνονται, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης βάσει της διάταξης του άρθρου 932 ΑΚ. Η ως άνω ευθύνη του κράτους έχει χαρακτηρισθεί ως «ειδική αδικοπραξία». Ζήτημα έχει τεθεί ως προς το ύψος της εύλογης αποζημίωσης βάσει της αρχής της αναλογικότητας. Τέλος τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας των διατάξεων οι οποίες παρέχουν προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου ως προς το ύψος της παραγραφής της αξιώσεως, την τοκογονία και την τροπή της καταψηφιστικής σε αναγνωριστική αγωγή...
Πλήρες Μέγεθος

< επιστροφή