Νομολογία / Άρθρα

ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ:Η επίδραση της Ε.Σ.Δ.Α. στις αξιώσεις των εργαζοµένων και στα δικονοµικά προνόµια του Δηµοσίου

Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου (Διεθνής Συνθήκη O.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώµατα) και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων όπως αποτυπώνονται στη σχετική Διακήρυξη για την προστασία των Εργασιακών Δικαιωµάτων του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας (Συνθήκη 87 ΙLΟ) αποτελούν σηµείο αναφοράς για τον κυρίαρχο στόχο κάθε ευνοµούµενης και δηµοκρατικής Πολιτείας. Επί µακρόν το Κράτος νοµοθετούσε, θέτοντας το Ελληνικό Δηµόσιο εκτός των δικονοµικών πλαισίων που ισχύουν για όλους τους λοιπούς διαδίκους. Η σχετική νοµοθεσία είναι διάσπαρτη σε πληθώρα νοµοθετικών κειµένων µε κυριότερο το κωδικοποιηµένο διάταγµα της 26.6/10.7.1944 "Περί κώδικος των νόµων περί δικών του Δηµοσίου", ενώ όλα τα ν.π.δ.δ. οποιασδήποτε µορφής και ονοµασίας και αντικειµενου. καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις προικοδοτούνται κατά τη σύστασή τους µε το ίδιο προνοµιακό δικονοµικό status quo που ισχύει και για το Δημόσιο .
Τα προνόµια αυτά του Δηµοσίου αποτελούν πολλές φορές τροχοπέδη στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, και γενικότερα των Ελλήνων Πολιτών. Είναι προφανές ότι οι εξαιρετικές αυτές ρυθµίσεις έρχονται σε προφανή αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). και τελευταία η νοµολογία τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) όσο και των ελληνικών δικαστηρίων οδηγεί στην πλήρη κατάργησή τους...


< επιστροφή